• กลับไปหน้าแรก
   • สารจากประธาน
   • ประวัติความเป็นมา
   • ตราสัญลักษณ์
   • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   • ความเชื่อและแนวทาง
   • ติดต่อเรา


   • คณะกรรมการที่ปรึกษา
   • คณะกรรมการอำนวยการ
   • คณะกรรมการบริหาร

   • กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
      เยาวชนและครอบครัว
   • โครงการ PURE LOVE
   • ค่ายครอบครัว
   • การประชุมทางวิชาการ
   • จัดสัมมนาครอบครัว
   • พิธีรับพรมงคลสมรสนานาชาติ


   • ข่าว
   • บทความ
   • หนังสือ
   • เว็บไซต์


   • ข่าวความเคลื่อนไหว
   • ข่าวประชาสัมพันธ์
   • ปฎิทินกิจกรรม


   • เสวนาครอบครัว

คำอำนวยพร

ท่านกรรมการบริหารสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสหพันธ์ฯ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

ระยะเวลาผ่านไปอีกปีหนึ่งตามกฏเกณฑ์ของปฏิทินสากลแล้วถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่ภารกิจข้างหน้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินต่อเนื่องไป อนาคตย่อมต้องประเสริฐกว่าอดีต งานจำเป็นต้องพัฒนาให้เจริญสถาพรยิ่งขึ้นกว่าความสำเร็จที่ผ่านมาแล้ว งานต้องทรงคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งนี้เท่านั้นจึงจะตรงกับคำว่า “ อนาคต ” อันสดใสรุ่งเรือง

ในปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหพันธ์ฯทุกท่านได้บากบั่นพยายามด้วยความมานะทำให้ภารกิจของสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สำเร็จลุล่วงเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ในนามของกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ในความสมัครสมานสามัคคีพร้อมใจกันร่วมมือทำงานเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณของสหพันธ์ฯ มาตลอดปี ด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมว่า ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ คุณค่าของความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ สหพันธ์ฯ จะพัฒนาด้านสันติภาพ ทั้งของแผ่นดินไทยและของมนุษยชาติ ดังชื่อของสหพันธ์ฯ และขอให้สัจจวาจาที่กล่าวนี้จงสัมฤทธิ์ผลดังใจหมายทุกประการ ขอสันติภาพอันถาวรจงบังเกิดแก่ราชอาณาจักรไทย และสากลโลก ขอสันติสุขจงบังเกิดแก่มนุษยชาติทั้งมวล จงอย่าได้มีข้อขัดแย้ง การรบราฆ่าฟันให้ล้มตายเกิดขึ้นไม่ว่าที่แห่งใด ขอราชอาณาจักรไทยจงประสบแต่สันติสุขตลอดไปชั่วกาลนาน อย่าได้มีภัยอันตรายใดๆ มาเบียดเบียนทำลายความสงบเรียบร้อยได้

ในโอกาสอันเป็นสิริมงคล การเถลิงศกพุทธศักราช ๒๕๔๙ และคริสตศักราช ๒๐๐๖นี้ ข้าพเจ้าขออำนาจอันศักสิทธิ์แห่งพระรัตนตรัย พระผู้เป็นเจ้าแห่งคริสตศาสนาและศาสนาอิสลาม ตลอดจนเทพยดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาสยามรัฐสีมาอาณาเขต จงอภิบาลบำรุง คุ้มครอง ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสวัสดี ด้วยสิริมงคลทั้งปวง ปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน ปราศจากภัยภิบัติอันตรายทั้งหลาย ประกอบกิจอันเป็นบุญกุศลแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ เป็นนิตยกาล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

๗  มกราคม  ๒๕๔๙